Opleiding 'Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen' (2024-2025)

GA098-GerDesk
Nederlands

De zeer sterk toegenomen technische complexiteit van onze samenleving leidde ertoe dat deskundigenonderzoek een prominente rol verworven heeft in juridische besluitvormingsprocessen. Steeds vaker velt de rechter, de arbiter of de verzekeraar slechts een oordeel aan de hand van de conclusies van een expert. De praktijk wijst echter ook uit dat deskundigenbewijs – niettegenstaande de inhoudelijk hoogstaande kwaliteit van het rapport - vaak problematisch is. Soms worden elementaire regelen van behoorlijke procesvoering n.a.v. het deskundigenonderzoek miskend, wordt er onvoldoende rekening gehouden met de vereisten van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, loopt de kostprijs of de duur van de expertise uit de hand, wordt er ontoereikend toezicht uitgeoefend op het verloop van het deskundigenonderzoek en de doelmatigheid ervan, …

Afgezien van de vaktechnische vraagstukken zijn de juridische en deontologische problemen waarmee de deskundige geconfronteerd wordt bijzonder complex. De nood aan een bijkomende professionele vorming op hoog niveau van de (gerechtelijk) expert of kandidaat (gerechtelijk) expert is groot.

De wetgever heeft met de wet van 10 april 2014 een nationaal register van gerechtsdeskundigen ingesteld. De vereiste juridische kennis in hoofde van de deskundige voor opname in dit nationaal register werd in het KB van 30 maart 2018 bepaald.

De opleiding "Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen" beantwoordt volledig aan de door de wet en het KB voorgeschreven opleidingsvereisten voor de juridische kennis in hoofde van de kandidaat-gerechtsdeskundige die zijn opname in het nationaal register van gerechtsdeskundigen ambieert. De Federale Overheidsdienst Justitie verleende, na evaluatie, zijn accreditatie aan deze opleiding.

De opleiding bestaat uit zes verplichte modules en een zevende module met keuzevakken. De zes verplichte modules komen overeen met de opleidingsvereisten zoals bepaald in artikel 5 van het KB van 30 maart 2018 (BS 27 april 2018).

  • Module 1 behandelt de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, de algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken.
  • Module 2 behandelt het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten.
  • Module 3 bespreekt de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek in strafzaken.
  • Module 4 handelt over het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken.
  • Module 5 handelt over de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek. Arbitrage en bemiddeling worden toegelicht. Ook het nationaal register voor gerechtsdeskundigen komt aan bod.
  • Module 6 behandelt aspecten van de hoedanigheid van gerechtsdeskundige zelf, nl. zijn aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.
  • De keuzevakken in module 7 bieden een bijkomende, doorgedreven juridische kennis over een aantal rechtsgebieden waarmee de gerechtsdeskundige wordt geconfronteerd.

De opleiding wordt tweejaarlijks ingericht.

Schrijf hier vrijblijvend in om - in mei 2024 - meer informatie te ontvangen over de volgende editie, die van start gaat in oktober 2024.

Inschrijvingsgeld

  • De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).
  • Opleidingscheques kunnen enkel aangewend worden in het kader van loopbaanbegeleiding.

Studiepunten

  • Op uw verzoek worden erkende studiepunten aangevraagd bij de Federale Raad van landmeters-experten en het BIV/IPI instituut voor vastgoedmakelaars.