Opleiding 'Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen' (2022 - 2023)

De zeer sterk toegenomen technische complexiteit van onze samenleving leidde ertoe dat deskundigen-onderzoek een prominente rol verworven heeft in juridische besluitvormingsprocessen. Steeds vaker velt de rechter, de arbiter of de verzekeraar slechts een oordeel aan de hand van de conclusies van een expert. De praktijk wijst echter ook uit dat deskundigenbewijs – niettegenstaande de inhoudelijk hoogstaande kwaliteit van het rapport - vaak problematisch is. Soms worden elementaire regelen van behoorlijke procesvoering n.a.v. het deskundigenonderzoek miskend, wordt er onvoldoende rekening gehouden met de vereisten van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, loopt de kostprijs of de duur van de expertise uit de hand, wordt er ontoereikend toezicht uitgeoefend op het verloop van het deskundigenonderzoek en de doelmatigheid ervan, …

Afgezien van de vaktechnische vraagstukken zijn de juridische en deontologische problemen waarmee de deskundige geconfronteerd wordt bijzonder complex. De nood aan een bijkomende professionele vorming op hoog niveau van de (gerechtelijk) expert of kandidaat (gerechtelijk) expert is groot.

De wetgever heeft met de wet van 10 april 2014 een nationaal register van gerechtsdeskundigen ingesteld. De vereiste juridische kennis in hoofde van de deskundige voor opname in dit nationaal register werd in het KB van 30 maart 2018 bepaald.

De opleiding "Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen" beantwoordt volledig aan de door de wet en het KB voorgeschreven opleidingsvereisten voor de juridische kennis in hoofde van de kandidaat-gerechtsdeskundige die zijn opname in het nationaal register van gerechtsdeskundigen ambieert. De Federale Overheidsdienst Justitie verleende, na evaluatie, zijn accreditatie aan deze opleiding.

De opleiding bestaat uit zes verplichte modules en een zevende module met keuzevakken. De zes verplichte modules komen overeen met de opleidingsvereisten zoals bepaald in artikel 5 van het KB van 30 maart 2018 (BS 27 april 2018).

 • Module 1 behandelt de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, de algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken.
 • Module 2 behandelt het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten.
 • Module 3 bespreekt de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek in strafzaken.
 • Module 4 handelt over het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken.
 • Module 5 handelt over de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek. Arbitrage en bemiddeling worden toegelicht. Ook het nationaal register voor gerechtsdeskundigen komt aan bod.
 • Module 6 behandelt aspecten van de hoedanigheid van gerechtsdeskundige zelf, nl. zijn aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.
 • De keuzevakken in module 7 bieden een bijkomende, doorgedreven juridische kennis over een aantal rechtsgebieden waarmee de gerechtsdeskundige wordt geconfronteerd.

De opleiding wordt tweejaarlijks ingericht.

Inschrijvingsgeld

 • De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).
 • Opleidingscheques kunnen enkel aangewend worden in het kader van loopbaanbegeleiding.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Modules 1 t.e.m. 6

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Module 1: Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken 1 (13-10-2022 en 20-10-2022)
 • Module 2: Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken 2 (27-10-2022, 10-11-2022, 24-11-2022 en 01-12-2022)
 • Module 3: Deskundigenonderzoek in strafzaken 1 (01-12-2022, 08-12-2022 en 15-12-2022)
 • Module 4: Deskundigenonderzoek in strafzaken 2 (15-12-2022, 12-01-2023 en 19-01-2023)
 • Module 5: Types deskundigenonderzoek, arbitrage, bemiddeling, nationaal register (19-01-2023 en 26-01-2023)
 • Module 6: Aansprakelijkheid, deontologie en verzekering deskundige (26-01-2023 en 16-02-2023)

De inschrijvingen via de website zijn afgesloten. Laattijdige inschrijvingen zijn enkel nog mogelijk via gandaius@ugent.be.

Toelatingsvoorwaarden
 • Ofwel diploma hoger onderwijs;
 • Ofwel bewijs van relevante beroepservaring aanleveren;
Opmerkingen

De evaluatie van de modules 1 tot en met 6 wordt georganiseerd op 15-6-2023 (eerste kans evaluatie) en 31-8-2023 (tweede kans evaluatie).

Keuzevak: Aspecten van materieel strafrecht

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Het misdrijf: materieel, moreel element, wederrechtelijkheid.
 • Verschoningsgronden versus rechtvaardigheidsgronden.
 • De straffen en modaliteiten van strafoplegging.
Opmerkingen

Voor de keuzevakken wordt geen evaluatiemoment georganiseerd.

Keuzevakken worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

Keuzevak: Verzekeringsrecht

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Bronnen en grondbeginselen van het verzekeringsrecht, soorten verzekeringen.
 • Verzekeringscontentieux.
 • Aansprakelijkheidsverzekering, in het bijzonder bij verkeersongevallen.
 • Bijzonder gereglementeerde verzekeringen (persoonsverzekeringen, rechtsbijstandsverzekering, brandverzekering).
Opmerkingen

Voor de keuzevakken wordt geen evaluatiemoment georganiseerd.

Keuzevakken worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

Keuzevak: Begroting van menselijke schade in het aansprakelijkheidsrecht

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Voorwaarden waaronder een nadeel kan beschouwd worden als vergoedbare schade en dit zowel in het contractueel als in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.
 • Algemene beginselen inzake de begroting van schade: vergoedende en gerechtelijke interesten die het nadeel moeten compenseren dat de benadeelde lijdt door de vertraging waarmede de gerechtelijke uitspraak wordt geveld of uitgevoerd.
 • Bijzondere problemen i.v.m. de begroting van zaakschade, economische en lichamelijke schade.
 • Welke informatie moet de deskundige verschaffen omtrent die verschillende schadeposten.
Opmerkingen

Voor de keuzevakken wordt geen evaluatiemoment georganiseerd.

Keuzevakken worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

Keuzevak: Sociaal recht

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Evaluatie en vergoeding van arbeidsongeschiktheid en behoefte aan hulp van derden in het sociaal recht. Verhouding tot de gemeenrechtelijke vergoeding.
Opmerkingen

Voor de keuzevakken wordt geen evaluatiemoment georganiseerd.

Keuzevakken worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

Keuzevak: Aanneming

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Situering binnen het grotere geheel van de dienstencontracten: de contractvorming, de prijsbepaling en de verbintenissen van de partijen.
 • Aansprakelijkheid van de verschillende protagonisten bij het bouwproces: de gevolgen van de voorlopige en definitieve oplevering, de problematiek van de (zichtbare en verborgen) gebreken, de tienjarige aansprakelijkheid en de aansprakelijkheidsverdeling tussen architecten, (onder-)aannemers en studiebureaus.
Opmerkingen

Lesdatum onder voorbehoud.

Voor de keuzevakken wordt geen evaluatiemoment georganiseerd.

Keuzevakken worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

Keuzevak: Huur

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Basisbegrippen van het huurrecht.
 • Kwaliteitsnormen waaraan een woning moet voldoen (gemeen recht, woninghuurrecht en Vlaamse Wooncode).
 • Onderscheid tussen huurders- en verhuurdersherstellingen.
 • Juridische draagwijdte van de omstandige plaatsbeschrijving.
 • Betwistingen bij het einde van een huurovereenkomst.
Opmerkingen

Lesdatum onder voorbehoud.

Voor de keuzevakken wordt geen evaluatiemoment georganiseerd.

Keuzevakken worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 

Keuzevak: Koop

Online beschikbaar
Beschrijving
 • Regels m.b.t. de prijsvaststelling, de leveringsplicht, de problematiek van de verborgen gebreken en de productaansprakelijkheid.
Opmerkingen

Voor de keuzevakken wordt geen evaluatiemoment georganiseerd.

Keuzevakken worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.